SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ KSIĘCIA BOLESŁAWA 7A-E

did, 19 Październik, 2009 - 07:50
Sprawozdanie za okres: 
2009 Październik

1. We wrześniu 2009r. Zarząd Wspólnoty protokolarnie odebrał od wykonawcy prace ogrodnicze związane z wykonaniem nowego trawnika położonego przy ul. Księcia Bolesława.
2. Zakończono etap testowania wzmacniacza sygnału GSM. Próby przeprowadzone na klatce C dały zadowalający efekt i system będzie uruchamiany na całym budynku, w terminie do 30.11.2009r.
3. Zakończono negocjacje z Acciona Nieruchomości dot. współfinansowania malowania klatek schodowych. Developer przekaże Wspólnocie kwotę 35 000,00 zł. Prace malarskie rozpoczną się w pierwszych dniach listopada,
4. Zakończono również testowanie systemu elektronicznego przejazdu przez szlaban ochrony. W terminie do dnia 30.11.2009r. system będzie zbudowany
w docelowej formie.
5. W roku 2009 nie zostaną przeprowadzone prace budowlane związane
z budową zatok postojowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wiodącej od Księcia Bolesława do szlabanu ochrony. Prace wstrzymał Urząd Dzielnicy Bemowo opierając się na zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o wymaganej powierzchni biologicznie czynnej. Zarząd pozostawił tę inwestycję do realizacji w chwili zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
6. Zarząd Wspólnoty zorganizował w październiku mieszkańcom spotkanie informacyjne dotyczące opracowywanego przez Urząd Dzielnicy Bemowo nowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic budynków.
W spotkaniu wziął udział Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Pan Bohdan Szułczyński i obiecał, że zostaną zmienione plany Dzielnicy związane z przejęciem na rzecz Dzielnicy Bemowo Państwa prywatnej drogi wiodącej wzdłuż budynków Księcia Bolesława 7 i Księcia Bolesława 5.
7. Zarząd Wspólnoty przeprowadził skuteczne negocjacji dotyczące zmniejszenia stawek bazowych za wywóz nieczystości oraz ochronę nieruchomości. Negocjacje te przyniosą około 20 000,00 zł oszczędności
w skali roku.
8. Zarząd Wspólnoty za pośrednictwem jednego ze swych członków bierze czynny udział w pracach Rady Osiedla Parkowego. Na październikowym posiedzeniu Rada przyjęła wstępny projekt zagospodarowania parku osiedlowego. Projekt parku zostanie opublikowany na stronie Wspólnoty w miesięcy grudniu 2009r.